Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

patidaga
8534 9c18 500
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaretaliate retaliate

December 15 2019

patidaga
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

December 12 2019

patidaga
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
patidaga
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

November 27 2019

patidaga
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialithiumowa lithiumowa
patidaga
3689 d28d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskillzmcfly skillzmcfly
patidaga
6311 1548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoski oski

November 26 2019

patidaga

November 25 2019

patidaga
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

November 11 2019

patidaga
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze

October 04 2019

patidaga

July 11 2019

patidaga
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaretaliate retaliate
patidaga
3346 936e
patidaga
9319 9f76 500
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaretaliate retaliate

May 27 2019

patidaga
8035 a34f 500
Marta Tatka, Porypana panna M.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 14 2019

patidaga
3346 936e
patidaga
3612 c831 500
Reposted fromGIFer GIFer viaquentintarantino quentintarantino

February 17 2019

patidaga
3346 936e

February 10 2019

4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianutt nutt
patidaga
Reposted fromabsolem absolem viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl